Wyniki wyszukiwania dla:

Charyzmat salezjański


Charyzmat salezjański, czyli co?

Na wstępie, dla łatwiejszego zrozumienia rzeczywistości Kościoła i Jego różnych aspektów, trzeba wyjaśnić kilka spraw. Charyzmat, idąc za nauczaniem świętego Pawła zawartym w Pierwszym Liście do Koryntian, to dar duchowy. Bóg na przestrzeni wieków wzbudzał w Kościele ludzi o natchnionej myśli, którzy odpowiadając na potrzeby swoich czasów, stawali się znakami Bożej obecności i miłości do ludzi.

Podobnie rzecz się miała z ks. Janem Bosko, kapłanem turyńskiej diecezji. Poszukując głębszej realizacji swego kapłańskiego powołania, spotkał na swojej drodze młodzież opuszczaną i zagrożoną społecznym wykolejeniem. Szukając sposobu na to, by uchronić młodych ludzi przed więzieniem i bezdomnością, ksiądz Bosko założył oratoria i szkoły – tworzy przestrzenie, które stały się domami pełnymi pokoju i bezpieczeństwa, domami, które niosły ze sobą zabezpieczenie najważniejszych potrzeb młodego człowieka. Tak narodził się charyzmat salezjański. Jest on wynikiem osobistego doświadczenia konkretne  go człowieka, który w bardzo praktyczny sposób odpowiedział na Boże wezwanie.

Duchowy dar Boga, który w życie wcielił zwykły ksiądz z Turynu, wydał plon w postaci założonych przez niego zgromadzeń: Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanów) oraz Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (sióstr salezjanek). Kościół potwierdził charyzmat salezjański przez zatwierdzenie wyżej wspomnianych zgromadzeń oraz przez ogłoszenie ks. Jana Bosko świętym.

Charyzmat salezjański streszcza się w formule, którą ks. Bosko pozostawił swoim duchowym synom: „Da mihi animas, caetera tolle” – „daj mi dusze, resztę zabierz”. Ksiądz Bosko i jego duchowi synowie pragną doprowadzić młodych ludzi do szczęścia tu na ziemi i w wieczności. Umiłowanie młodzieży, zwłaszcza uboższej, głoszenie jej Miłości Boga oraz zaradzanie jej potrzebom to główny cel realizacji charyzmatu salezjańskiego. Wychowanie jest sprawą serca, mawiał ksiądz Bosko. Serca, ponieważ istota wszystkich działań wychowawczych zasadza się na zbudowaniu relacji, opartej na miłości, serdeczności i pragnieniu dobra dla drugiej osoby.

Salezjanie idąc za świętym Janem Bosko naśladują Chrystusa – Dobrego Pasterza to On jest pierwszą i najważniejszą inspiracją ich działalności i apostolstwa.

Nasze instytucje